Κοινοποίηση του σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 16229/2021 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α - 2η
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003).» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ