Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 31211/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.


Σας ευχαριστούμε πολύ.

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο Έγγραφimages/panel2021/00008.pdfο

Ενημερωτική Ανακοίνωση