Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής
Δοκιμασίας υποψηφίων Σ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ΕΔΩ