Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής εξέτασης

& Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-22. ΕΔΩ