Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τις σημειώσεις του εργαστηρίου "Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο" του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής Α Γελ και Επαλ καθώς επίσης και του μαθήματος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων" της Β Επαλ Πληροφορικής.

Διαδίκτυο

 1. Ερωτήσεις

HTML

 1. Εισαγωγή - Βασικές ετικέτες
  • Δομή Εγγράφου HTML
  • Αλλαγή γραμμής <br>
  • Παράγραφοι <p>
  • Σχόλια
  • Σύνδεσμοι:
 2. Ιδιότητες ετικετών - Μορφοποιήσεις - Επικεφαλίδες
  • Ιδιότητες bgcolour, size, align, width, color
  • Μορφοποιήσεις κειμένου <b>, <u>, <i>
  • Επικεφαλίδες <h1> ... <h6>
  • Γραμμές <hr> 
  • Σύνδεσμοι:
 3. Λίστες (Β ΕΠΑΛ)
  • Ορισμός εικόνας ως φόντου ιδιότητα background
  • Μορφοποιήσεις κειμένου <big>, <smal>, <strong>, <em>, <sub>, <sup>
  • Λίστες <ul>, <ol>
  • Ιδιότητες type, start, reverse, value
  • Σκρολάρισμα κειμένου <marquee>Διάφορες μορφοποιήσεις - λίστες (Β ΕΠΑΛ)
  • Σύνδεσμοι:
 4. Πίνακες (Β ΕΠΑΛ)
  • <table>, <tr>, <td>
  • colspan, rowspan
  • Σκρολάρισμα κειμένου <marquee>
  •  Σύνδεσμοι:
 5. Σύνδεσμοι
 6. Εικόνες
 7. Audio - Video
 8. Φόρμες 1/2 (Β ΕΠΑΛ)
 9. Φόρμες 2/2 (Β ΕΠΑΛ)
  • color, number, date, email, url
  • range, autocomplete, autofocus, placeholder
  • Σύνδεσμοι
 10. Δομή εγγράφου, Ενσωμάτωση
 11. Επικύρωση (Validation)

SVG

 1. Εισαγωγή στα διανυσματικά γραφικά, Σχήματα
 2. Μετατροπές διανυσματικών γραφικών, Κείμενο (Β ΕΠΑΛ)

MathML

 1. Εισαγωγή στη Γλώσσα επισήμανσης MathML (Β ΕΠΑΛ)

CSS

 1. Εισαγωγή
 2. Επιλογείς
 3. Κείμενο 1/2 (Β ΕΠΑΛ)
  • Χρώμα
  • Γραμματοσειρά
  • Μέγεθος, Βάρος
  • Πεζά, Κεφάλαια
  •  Σύνδεσμοι
 4. Κείμενο 2/2 (Β ΕΠΑΛ)
  • Στοίχιση
  • Διακόσμηση
  • Εσοχή
  • Σκιά, Κενό
  • Περίσσιο κείμενο, σπάσιμο λέξεων
  • Σύνδεσμοι
 5. Κατανόηση και χρήση του box model (Β ΕΠΑΛ)
 6. Θέση και διάταξη 1/2 (Β ΕΠΑΛ)
 7. Θέση και διάταξη 2/2 (Β ΕΠΑΛ)
 8. Gradients (Β ΕΠΑΛ)
 9. Backgrounds (Β ΕΠΑΛ)
 10. Animation (Β ΕΠΑΛ)

Projects


Javascript (Β ΕΠΑΛ)

 1. Εισαγωγή
 2. Βασικά στοιχεία
  • Είσοδος - Έξοδος
  • Σύνταξη
  • Σταθερές, Μεταβλητές
  • Τελεστές (Αριθμητικοί, Ανάθεσης, Συγκριτικοί, Λογικοί)
  • Αλφαριθμητικά
  • Σύνδεσμοι
 3. Δομές ελέγχου
  • Το αντικείμενο Date
  • Δομή επιλογής
  • Δομή επανάληψης (for, while, do while, break, continue)
  • Σύνδεσμοι
 4. Συναρτήσεις
  • Ορισμός
  • Κλήση
  • Παράμετροι
  • Επιστροφή τιμής
  • Σύνδεσμοι
 5. Αντικείμενα
  • Δημιουργία
  • Ιδιότητες
  • Μέθοδοι
  • Το αντικείμενο Math
  • Σύνδεσμοι
 6. Πίνακες
  • Δήλωση, Προσπέλαση
  • Μήκος πίνακα, ταξινόμηση, συνέννωση, αντιστροφή
  • Δημιουργία τυχαίων πινάκων
  • Αλγόριθμοι υπολογισμού μέσης τιμής, εύρεσης μεγίστου, αναζήτησης
  • Σύνδεσμοι
 7. DOM
  • Επιλογή, προσαρμογή, προσθαφαίρεση στοιχείων από DOM δέντρου
  • Σύνδεσμοι
 8. Κίνηση και Γεγονότα
  • Animation με Javascript
  • Γεγονότα ποντικιού
  • Γεγονότα πληκτρολογίου
  • Σύνδεσμοι

Canvas (Β ΕΠΑΛ)

 1. Εισαγωγή
  • Θέση αντικειμένων
  • Κείμενο
  • Ορθογώνια
  • Κίνηση
 2. Ζωγραφίζοντας τον καμβά
  • Ιδιότητες αντικειμένων (Colors, Gradients, Patterns, Transparency, Shadows, Clipping)
  • Εμφάνιση κειμένου
 3. Δίνοντας ζωή στον καμβά
 4. Δημιουργία παιχνιδιού τύπου breakout σε καμβά
 5. Εφαρμογές

MySQL (Β ΕΠΑΛ)

 1. Εισαγωγή

PHP (Β ΕΠΑΛ)

 1. Συντακτικό
 2. Μεταβλητές
 3. Τελεστές
 4. Πίνακες
 5. Έλεγχος και επαναλήψεις
 6. Συναρτήσεις

Wordpress


Επιλογείς χρωμάτων


Φόντο


Εικονίδια


Περιβάλλοντα υλοποίησης τεχνολογιών web (χρήση html, css και javascript)


Υλικό